Gjermanisht

A1: Niveli Fillestar

A1

Shërben për njohjen fillestare të gjuhës, komunikim të thjeshtë similar.
Kohëzgjatja: 3-4 muaj (2-3 here jave me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibel

A2 Niveli Fillestar i Avancuar

A2

Shërben për komunikim në një mënyrë të thjeshtë në situata të përditshme dhe në takime të shkurtra. Ju mund të përdorni struktura të thjeshta gramatikore të sakta.
Kohëzgjatja: 3-4 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël

B1 Niveli Mesatar

B1

Ju mund të komunikoni në jetën e përditshme, në udhëtime dhe fushën tuaj të interesit. Dhe ju shërben të bisedoni rreth përvojave, ambicjeve dhe pikëpamjeve. Në këtë nivel ju mësoni mbi 2.500 fjalë të përgjithshme dhe perifrazoni saktë gramatikalisht një temë.
Kohëzgjatja: 4-5 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël


B2 Niveli Mesatar i Avancuar

B2

Ju shërben për tu arsimuar në vendet Gjermanofolëse apo për të filluar një punë. Në këtë nivel ju do të mund të lexoni tekste akademike dhe të kuptoni strukturat e ndërtimit të fjalive dhe të shkruani ese të ndryshme me fjali argumentuese dhe gjatësi të ndryshme)
Kohëzgjatja: 5-6 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël

C1 Niveli i Avancuar

C1

Ju shërben për të patur një gjuhë profesionale akademike. Në këtë nivel ju thelloni njohuritë tuaja gjuhësore dhe jeni të aftë të referoni apo shkruani tema profesionale akademike duke i kuptuar ato lehtësisht. Në këtë Nivel arritja e njohjes së Gjuhës është 70%.
Kohëzgjatja: 5-6 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël

C2 Niveli i Avancuar Profesional/Akademik

C2

Ju shërben për studime në fushën pedagogjike të niveleve doktoriale dhe të përkthyesisë profesionale. Në këtë nivel arritja e njohjes së gjuhës është 100% dhe mund të quhet gjuhë amtare juaja.
Kohëzgjatja: (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël
Me përfundimin e këtij niveli ju do të mund të merrni pikët maksimale në testet për çertifikimin e gjuhës Gjermane si: TESTDAF, TELCDAF/TELCDAZ dhe ÖSD.

Gjithashtu në fund të çdo niveli ju pajiseni me një Çertifikatë Arritjeje me pikë përkatëse sipas strukturës EU të afirmuar dhe njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit të Rep. Shqipërisë dhe Universitetet në vendet Gjermanofolëse.
Për secilin pjesëmarrës që përgatitet në Institutin tonë u ofrohet orientim falas sipas kërkesës.

Për tarifat përkatëse ju lutem kontaktoni në info@izhe.al ose log in në website: www.izhe.al


Anglisht

A1 Niveli Fillestar

Shërben për njohjen fillestare të gjuhës, komunikim të thjeshte similar.
Kohëzgjatja: 3-4 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël

A2 Niveli Fillestar i Avancuar

Shërben për komunikim në një mënyrë të thjeshtë në situata të përditshme dhe në takime të shkurtra. Ju mund të përdorni struktura të thjeshta gramatikore të sakta.
Kohëzgjatja: 3-4 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël

B1 Niveli Mesatar

Ju mund të komunikoni në jetën e përditshme, në udhëtime dhe fushën tuaj të interesit. Dhe ju shërben të bisedoni rreth përvojave, ambicjeve dhe pikëpamjeve. Në këtë nivel ju mësoni mbi 2.500 fjalë të përgjithshme dhe perifrazoni saktë gramatikalisht një temë.
Kohëzgjatja: 4-5 muaj (2-3 herë në javë me nga 90 minuta seanca)
Orari: Fleksibël
Me përfundimin e këtyre niveleve ju do të mund të merrni pikët maksimale në testet për çertifikimin e gjuhës Angleze në IELTS, TOEFL, FCE, ESOL dhe TOEIC.

Gjithashtu në fund të çdo niveli ju pajiseni me një Çertifikatë Arritjeje me pikë përkatëse sipas strukturës EU të afirmuar dhe njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit të Rep. Shqipërisë.

Për tarifat përkatëse ju lutem kontaktoni në info@izhe.al ose log in në website: www.izhe.al


Gjuha Shqipe

Shqip si Gjuhë Amtare për Shqiptarët

Mosha: Pa limit
Kohëzgjatja: (sipas kërkesës ose 2 herë në javë me nga 60 minuta seanca)
Kjo paketë ofron gjuhën shqipe për të gjitha grupmoshat sipas metodës cilësore me metodologjinë më të mirë albanologe.
Në këtë kurs synohet që pjesëmarrësit të arrijnë të orientohen pa pengesa mes atyre që flasin shqip si dhe të marrin baza gjuhësore e gramatikore perfekte nëse do t'u duhet të studiojnë për këtë gjuhë.

Shqip si Gjuhë e Huaj për të Huajt

Shqip (A1 – C2)
Mosha: Pa limit
Kohëzgjatja: (2 – 3 herë në javë 90 minuta seanca)
Çdo nivel zgjat 3-4 Muaj
Përmes metodologjisë hyrëse synohet formimi i disa shprehive të thjeshta rreth shqipes, shprehi që më vonë do të ndihmojnë në orientimin më të mirë të të huajve drejt mësimit të koncepteve të rëndësishme gramatikore, fjalëformuese e leksikologjike.

Në këtë kurs u kushtohet rëndësi koncepteve më të rëndësishme të gjuhës shqipe që lidhen me kategoritë e emrit, foljes, mbiemrit, përemrit, ndajfoljes etj.

 

Shembujt më së shumti dhe ushtrimet mbështeten në kulturën shqiptare e botën e popullit që e mbart atë.
Kemi menduar që bashkëbisedimi mësues – pjesëmarrës apo pjesëmarrës – pjesëmarrës të mund të japë rezultate të mira në pervetësimin e koncepteve bazë të gjuhës shqipe. Një element tjetër është përvetësimi i të shprehurit nëpërmjet dialogëve dhe ajo i të dëgjuarit nëpërmjet dokumentarësh filmik interesant për të përvetësuar dhe praktikuar elementet gjuhësore.
Për tarifat përkatëse ju lutem kontaktoni në info@izhe.al ose log in në website:www.izhe.al

Perkthime: Shqip–Gjermanisht dhe Gjermanisht-Shqip

Ofrojmë përkthime profesionale zyrtare në të gjitha fushat.
Për tarifat përkatëse ju lutem kontaktoni në info@izhe.al ose log in në website: www.izhe.al

Ju mirëpresim!